EUR34.95

Publisher: Thinkers Publishing, 2016, Pages: 363, Hardcover

"50 jaar NBC 1966-2016"

Het schaakspel is een bordspel. Het stereotiepe beeld is bekend. Twee spelers zit-ten, in diep gepeins, tegenover elkaar. De stelling op het bord ziet er ingewikkeld uit, rechts tikt de klok de seconden weg.

Zo niet bij correspondentieschaken. Daar is de tegenstander ver weg. Het meest helder wordt dit onderscheid verwoord in het Duits, met de alleszeggende termen: Nahschach en Fernschach.
Tussen correspondentieschaken en ‘gewoon’ bordschaken zijn meer verschillen. De bordschaker heeft een beperkte bedenktijdtijd, hooguit een paar uur, en mag nie-mand raadplegen, al het denkwerk moet gedaan worden door de eigen hersenen.

De correspondentieschaker heeft een veel ruimere bedenktijd ter beschikking, ge-woonlijk 50 dagen voor 10 zetten, en mag alles en iedereen raadplegen. Dus, indien beschikbaar: boeken, databases, engines, andere schakers – zelfs de hond van de melkboer die de f-pion besnuffelt, kan gelezen worden als een aanwijzing.

Het karakter van correspondentieschaken is hierdoor wezenlijk anders. Dat bete-kent ook verschillen tussen de beoefenaars. Sommige schakers spelen alleen bord-schaak, sommigen alleen correspondentieschaak. Er zijn ook spelers die beide dis-ciplines beoefenen.

Door de extra bedenktijd en de mogelijkheden tot hulp bij analyse zijn correspon-dentiepartijen vaak van een hoog niveau, en worden zowel strategische plannen als tactische wendingen indringend onderzocht. Maar blunders komen net zo goed voor als bij het bordschaak…

In Nederland wordt al heel lang correspondentieschaak gespeeld. Op 19 november 1966 hebben de correspondentieschakers een eigen vereniging opgericht, de NBC, de Nederlandse Bond van Correspondentieschakers. Op 19 november 2016 bestaat de NBC 50 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum verschijnt dit boek. Een geschie-denis van een vereniging is een geschiedenis van mensen. Deze mensen, de corres-pondentieschakers, staan in dit boek centraal; indachtig het motto van de ICCF ‘Amici Sumus’.

Albert Hebels,
voorzitter


Inhoud
Voorwoord --------------------------------------------------------------------------------------- 7
Hoofdstuk 1 1966-1970 Over de voorgeschiedenis --------------------------------- 9
Hoofdstuk 2 1971-1980 Over de ICCF ------------------------------------------------- 41
Hoofdstuk 3 1981-1990 Over het overbrengen van zetten ---------------------- 87
Hoofdstuk 4 1991-2000 Over de organisatie van de NBC ---------------------- 155
Hoofdstuk 5 2001-2010 Over de rol van de computer -------------------------- 235
Hoofdstuk 6 2011-2016 Over de toekomst ---------------------------------------- 301
Bijlagen ----------------------------------------------------------------------------------------- 351
Index -------------------------------------------------------------------------------------------- 357

Correspondentieschaken in Nederland (Hardcover)